Կարգավորում

Այստեղ ներկայացված է բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկը

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 13. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք
 14. «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 15. «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 16.12.2008թ. թիվ 363-Ն որոշում)
 16. «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8/02 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 165-Ն որոշում)
 17. «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում)
 18. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշում)
 19. «Ֆինանսական կազմակերպությունների  գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշում)
 20. «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ» կանոնակարգ 8/06 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 04.08.2017թ. թիվ 176-Ն որոշում)
 21. «Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում)
 22. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.04.2008թ. թիվ 113-Ն որոշում)
 23. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման և հաշվի օպերատորների գործունեության կանոնակարգ 5/15

Թարմացվել է` 13/12/2022 17:38